Ruimtelijke planvorming vraagt inzet van belanghebbenden met ieder eigen verantwoordelijkheden, taken en rollen. Afhankelijk van de behoefte en de situatie vervullen wij onderstaande rollen voor u.

Procesmanagement en projectmanagement
Hier is onze rol het coördineren van besluitvormingsprocessen. Heeft u al een eigen projectmanager benoemd, dan kunnen wij hem of haar bijstaan op specifieke proces- onderdelen als bestuurlijke besluitvorming, overleg en communicatie.Het komt ook voor dat onze opdrachtgevers zelf onvoldoende capaciteit in huis hebben op het gebied van projectmanagement. In dat geval kunnen wij één of meerdere dagen per week projectmanagement invullen.

Organisatieadviseur
Vraagt u zich af hoe een ruimtelijke verandering het best georganiseerd kan worden. In dat geval maken wij vanuit een krachtenveldanalyse een plan van aanpak, waarin wij organisatorische en financiële aspecten uitwerken.

Bestuursadviseur
Bij strategisch bestuurlijke besluitvorming schakelen gemeenten, provincies, waterschapsbesturen of directies van terreinbeherende organisaties ons steeds vaker in voor interne bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Voorzitter stuur- en projectgroepen
Ruimtelijke planvorming vereist afstemming tussen grondeigenaren, ondernemers, gemeenten, provincies, waterschappen etcetera. Wij treden op als onafhankelijke gespreksleider waardoor de betrokkenen zich kunnen richten op hun eigen verantwoordelijkheden.

Dagvoorzitter
Als (dag)voorzitter treden wij op tijdens werksessies, inspraakavonden en openbare bijeenkomsten waar ruimtelijke plannen worden gepresenteerd en besproken met het publiek.

Bemiddelaar
Soms gaat ruimtelijke planvorming gepaard met conflicten. Er zijn dan tegenstrijdige belangen waar een oplossing voor moet worden gezocht. Wij bemiddelen als onafhankelijke partij, indien er sprake is van tenminste één overheidspartij.